احکام و استفتائات وسواس ، حضرت آیت الله مظاهری

 

استفتائات وسواس

 

سؤال11: اگر کسی بعد از جنابت، بول و استبراء نکند و غسل نماید و بعد از آن مایعی از او خارج شود، آیا آن مایع نجس است؟ و آیا نیاز به تجدید غسل دارد؟ در پاسخ این دو سؤال آیا فرقی می‌کند چقدر وقت بعد از جنابت، آن مایع خارج شود یا خیر؟

° اگر مدّت کمی از جنابت او گذشته باشد، مثلاً ده دقیقه، آن مایع پاک است و غسل او صحیح بوده و غسل دیگری لازم ندارد. و همچنین است اگر بول کرد و استبراء نکرد و مدّت کمی از بول گذشت و مایع بیرون آمد، آن مایع پاک است و اگر وضو گرفته یا غسل کرده است به واسطه مایع باطل نمی‌شود.

سؤال12: کسی که در اثر بیماری قادر به نگهداری بول خود نیست و مرتباً لباس و بدن او نجس می‌شود و نیز وضوی او باطل می‌گردد، برای خواندن نمازهای یومیّه چه وظیفه‌ای دارد؟ اگر در وسط یک نماز یا بین دو نماز (مثلاً ظهر و عصر) این حالت برای او پیش آمد چه باید بکند؟

° وضو بگیرد و با همان وضو نماز بخواند و اگر قبل از نماز یا بین نماز و یا بین دو نماز بول بیرون آمد، نجس است ولی اشکال ندارد و نماز او اعاده ندارد، گرچه به واسطه‌ی آن بول بدن او و لباس او نجس شده است و وضوی او باطل شده است.

سؤال13: کسی که در اثر بیماری قادر به نگهداری باد معده خود نیست و مرتباً وضوی او باطل می‌گردد، برای خواندن نماز‌های یومیّه چه وظیفه‌ای دارد؟ اگر در وسط نماز یا بین دو نماز (مثلاً ظهر و عصر) این حالت برای او پیش آمد چه باید بکند؟

° نظیر بول است و مسأله آن گفته شد.

 

لینک سایت ایشان : استفتائات وسواس