احکام و استفتائات وسواس ، حضرت آیت الله مظاهری

 

استفتائات وسواس

سؤال5: آیا اعمال وسواسی (اعمّ از عبادی و غیر آن) صحیح است و اعاده لازم ندارد؟

° کار او حرام است و باید پرهیز کند.

 

لینک سایت ایشان : استفتائات وسواس